Лабораторна робота №2. "Перевірка законів послідовного та паралельного з’єднання провідників"

Мета: дослідно перевірити закони послідовного та паралельного з’єднання провідників.
Обладнання: джерело струму, мультиметр, амперметр, вольтметр, два резистори різного опору, реостат, ключ, з’єднувальні провідники.


Правила техніки безпеки
1. Розпочинати виконання роботи можна тільки з дозволу вчителя.
2. Перед користуванням вимірювальними приладами вивчити їх шкали і допустимі межі вимірювання.
3. Складання електричного кола проводьте у чіткій послідовності за поданою схемою.
4. Складене електричне коло можна вмикати лише з дозволу вчителя.
5. Якщо під час роботи виявлено несправності, негайно вимкніть електроживлення і повідомте про це вчителя.
6. Після закінчення роботи вимкніть джерело струму, розберіть електричне коло та приберіть робоче місце.

Теоретичні відомості
Послідовним називається таке з’єднання провідників, коли кінець першого провідника з’єднується з початком другого, кінець другого - з початком третього і т. д. (рис. 1а)

мал. 1а
Початок першого і кінець останнього провідників приєднують до джерела струму або до будь-яких точок електричного кола. При послідовному з’єднанні провідників загальна сила струму, напруга та опір визначаються співвідношеннями:

Iзаг = I1 = I2 = ... = In
Uзаг = U1 + U2 + ... + Un
Rзаг = R1 + R2 + ... + Rn
Паралельним називається таке з’єднання провідників, при якому з’єднуються між собою як початки всіх провідників так і їх кінці. Початки і кінці провідників приєднуються до джерела струму або до будь-яких точок електричного кола (мал. 1б).

мал. 1б
При паралельному з’єднанні провідників загальна сила струму, напруга та опір визначаються співвідношеннями:


Iзаг = I1 + I2 + ... + In
Uзаг = U1 = U2 = ... = Un


Порядок виконання роботи
Перевірка законів послідовного з’єднання провідників.

1. Складіть електричне коло, за схемою зображеною на мал. 2а.

мал. 2а
2. Ознайомтесь із вимірювальними приладами та визначте ціну поділки шкали амперметра _______ і вольтметра_______. Замкніть ключ.
3. За показами амперметра та вольтметра запишіть у таблицю значення сили струму та напруги в електричному колі.
4. Складіть електричне коло, за схемою зображеною на мал. 2б.

мал. 2б
5. За показами амперметра та вольтметра запишіть у таблицю значення сили струму та напруги в електричному колі.
6. Складіть електричне коло, за схемою зображеною на мал. 2в

мал. 2в


7. За показами амперметра та вольтметра запишіть у таблицю значення сили струму та напруги в електричному колі.
8. Порівняйте значення сили струму та напруги в різних ділянках електричного кола та зробіть висновок.
 

Перевірка законів паралельного з’єднання провідників.

1. Складіть електричне коло, за схемою зображеною на мал. 3а.

мал. 3а
2. За показами амперметра та вольтметра запишіть у таблицю значення сили струму та напруги в електричному колі.
3. Складіть електричне коло, за схемою зображеною на мал. 3б.
мал. 3б
4. За показами амперметра та вольтметра запишіть у таблицю значення сили струму та напруги в електричному колі.
5. Складіть електричне коло, за схемою зображеною на мал. 3в.

мал. 3в
6. За показами амперметра та вольтметра запишіть у таблицю значення сили струму та напруги в електричному колі.
7. Порівняйте значення сили струму та напруги в різних ділянках електричного кола та зробіть висновок.

Висновок
У висновку вкажіть:
а) які фізичні величини визначали у даній лабораторній роботі;
б) яке значення шуканих величин Ви отримали у досліді;
в) в яких одиницях вимірювання визначаються шукані величини;
г) поясніть причини похибок і неточностей під час проведених вимірювань.

Додаткове експериментальне завдання
За допомогою мультиметра виміряйте опір кожного резистора, а також загальний опір їх послідовного та паралельного з’єднання. Порівняйте отримані значення опору та зробіть висновок.